Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
Admin 0946191717 ai can gi alo
120
93903217
2
YoYo
120
79866101
3
iSpecial
120
76434400
4
LionKing
120
71585449
5
KimOanh
120
68332054
6
GoogleChrome
120
68221499
7
LOKI
120
63672130
8
LongSatThu
120
63579532
9
Dark__HeRo
120
62872051
10
Whis
120
59411763
11
Ngon
120
58573673
12
God_Bow
120
57103008
13
Noob
120
55636294
14
ChayDiDau
120
55391515
15
Bi
120
55142898
16
A4
120
54876882
17
14
120
54643341
18
Pain
120
54280633
19
A1
120
53979506
20
God_Spear
120
53842757