Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Imm_Host
120
351,422,810 gold
2
_OngBut_
81
296,013,251 gold
3
TuLe
120
153,470,850 gold
4
ACE
109
100,555,041 gold
5
FAQ
120
99,179,931 gold
6
Neet
41
81,957,116 gold
7
Lucy
120
66,035,269 gold
8
Cupid3
120
62,707,452 gold
9
N2
117
62,566,864 gold
10
D2
120
48,207,391 gold